کنتاکی و اسپایسی

خوشمزه و لذیذ

کنتاکی مرغ 8 تکه
کنتاکی مرغ 8 تکه
کنتاکی مرغ 8 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

کنتاکی مرغ 3 تکه
کنتاکی مرغ 3 تکه
کنتاکی مرغ 3 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

کنتاکی مرغ 2 تکه
کنتاکی مرغ 2 تکه
کنتاکی مرغ 2 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس مخصوص

اسپایسی مرغ 2 تکه
اسپایسی مرغ 2 تکه
اسپایسی مرغ 2 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

اسپایسی مرغ 3 تکه
اسپایسی مرغ 3 تکه
اسپایسی مرغ 3 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

اسپایسی مرغ 8 تکه
اسپایسی مرغ 8 تکه
اسپایسی مرغ 8 تکه

مواد تشکیل دهنده:

مرغ سوخاری

سس تند مخصوص

 

فیله استریپس
فیله استریپس
فیله استریپس

مواد تشکیل دهنده:

مرغ

آرد سوخاری

مواد مخصوص