تنوری

خوشمزه و دلچسب

رویال برگر تنوری
رویال برگر تنوری
رویال برگر تنوری

مواد تشکیل دهنده:

برگر ۲ عدد

قارچ

 چیپس و پنیر 

سس مخصوص

مخلفات

فیش برگر تنوری
فیش برگر تنوری
فیش برگر تنوری

مواد تشکیل دهنده:

ماهی شیر 

چيپس و پنير

قارچ 

سس مخصوص

مخلفات

ژامبون پپرونی
ژامبون پپرونی
ژامبون پپرونی

مواد تشکیل دهنده:

ژامبون پپرونی

سس تند

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

ویژه تنوری
ویژه تنوری
ویژه تنوری

مواد تشکیل دهنده:

گوشت گریل شده

مرغ گریل شده

پنیر پیتزا

قارچ

سس مخصوص

رست بیف تنوری
رست بیف تنوری
رست بیف تنوری

مواد تشکیل دهنده:

گوشت راسته گوساله 

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت تنوری
ژامبون گوشت تنوری

مواد تشکیل دهنده:

کالباس مخصوص دمس

چيپس و پنير

سس مخصوص

مخلفات

هات داگ تنوری
هات داگ تنوری
هات داگ تنوری

مواد تشکیل دهنده:

سوسیس هات داگ دمس

چيپس و پنير

سس مخصوص

مخلفات

استیک گوشت تنوری
استیک گوشت تنوری
استیک گوشت تنوری

مواد تشکیل دهنده:

فیله گوساله 120 گرمی

چيپس و پنير

قارچ

سس مخصوص

مخلفات

استیک مرغ تنوری
استیک مرغ تنوری
استیک مرغ تنوری

مواد تشکیل دهنده:

فیله مرغ 

 چیبس و پنیر 

قارچ

سس مخصوص

مخلفات